SaaS-servicebeschrijving

De dmarcian oplossing is ontworpen voor en door e-mailexperts om snel en eenvoudig te bouwen DMARC compliance terwijl diep inzicht en bruikbare intelligentie wordt geboden. Met dmarcian, kunt u uw e-mail controleren op mogelijke bedreigingen en onbekende afzenders en uw verhogen DMARC beleid om te voorkomen dat spoofing- en phishing-e-mails vanuit uw domein worden verzonden.

Het Enterprise-plan biedt toegang tot de volgende functies:

 • Verwerken van DMARC Rapporten (RUF en RUA)
 • Domein groepen
 • Functies voor domeindetectie
 • Gebruikerstoegangsbeheer
 • Onbeperkt Aantal Gebruikers
 • Meldingen afgeven
 • Rapportage
 • Webbronnen
 • SPF, DKIM DMARC analyse tools
 • API
 • SSO

Interpretatie

Actieve domeinen Domeinen of subdomeinen die verzenden DMARC capabele e-mails.
Vertrouwelijke informatie Alle informatie die geen openbare kennis is en die is verkregen van de andere partij in de loop van of in verband met de Overeenkomst. Intellectuele eigendom van de Leverancier (of zijn licentiegevers) is de Vertrouwelijke informatie van de Leverancier. De gegevens zijn vertrouwelijke informatie van de klant.
Data alle gegevens, inhoud en informatie die eigendom zijn, worden bewaard, gebruikt of gecreëerd door of namens de Klant en die worden opgeslagen met behulp van of ingevoerd in de Services.
DMARC Geschikt volume Als de Services een e-mailbron vinden die kan worden verzonden DMARC compatibele e-mail, of als een bron wordt geïdentificeerd via de Clients SPF record, die bron wordt getoond op de DMARC Capabel tabblad. Deze berichten houden rekening met de DMARC Geschikt volume. Dit wordt gedaan zodat er geen betaling wordt gevraagd voor frauduleuze e-mail, alleen voor legitiem verkeer.
vergoedingen de kosten die zijn overeengekomen voor het leveren van de SaaS-service.
Overmacht een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van een partij valt.
Inactieve domeinen Domeinen of subdomeinen die niet worden gebruikt om (legitieme) e-mail van te verzenden.
Intellectueel eigendom
Rechten
omvat auteursrecht en alle wereldwijde rechten verleend op grond van statuten, common law of equity met betrekking tot uitvindingen (inclusief patenten), geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en ontwerpen, circuitindelingen, gegevens en databases, vertrouwelijke informatie, knowhow en alle andere rechten die voortvloeien uit intellectuele activiteit.
Betaling Term de betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de Key Details (indien aanwezig).
Toegestane gebruiker het personeel van de Klant dat gemachtigd is om namens de Klant toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services.
SERVICES De dmarcian SaaS-service en alle bijbehorende services.
Onderliggende systemen de software, IT-oplossingen die worden gebruikt om de Services te leveren, inclusief oplossingen, systemen en netwerken van derden.
Jaar een 12-maandperiode die begint op de Startdatum of de verjaardag van die datum.

Verplichtingen en diensten van leveranciers

Algemeen

1. De Leverancier moet zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten te leveren:

  1. in overeenstemming met de overeenkomst en de Europese wetgeving, inclusief wetgeving inzake gegevensbescherming;
  2. met redelijke zorg, vaardigheid en toewijding.

Niet exclusief

2. De levering van de Diensten door de Leverancier aan de Klant is niet-exclusief. Niets in de Overeenkomst belet de Leverancier de Services aan een andere persoon te leveren.

Onderliggende systemen

3. De Leverancier is verantwoordelijk voor de aanschaf van alle Onderliggende Systemen die redelijkerwijs nodig zijn om de Services te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst.

Verplichtingen van de klant

Algemeen gebruik

4. De klant en zijn personeel moeten:

  1. gebruik de Services in overeenstemming met de Overeenkomst uitsluitend voor:
   1. de eigen interne zakelijke doeleinden van de klant; en
   2. legale doeleinden.
  2. de Services niet doorverkopen of beschikbaar stellen aan derden, of anderszins commercieel
   de services exploiteren.

Toegangsvoorwaarden

5. Bij toegang tot de SaaS-service moeten de klant en zijn personeel:

  1. zich niet voordoen als een andere persoon of een verkeerde voorstelling geven van de machtiging om namens anderen of de Leverancier te handelen;
  2. niet proberen de veiligheid of integriteit van de onderliggende systemen te ondermijnen;
  3. de SaaS-service niet gebruiken of misbruiken op een manier die de functionaliteit van kan schaden
   de onderliggende systemen of het vermogen van een andere gebruiker om de SaaS-service te gebruiken aantasten;
  4. niet proberen ander materiaal of gegevens te bekijken, openen of kopiëren dan de informatie waarnaar de
   Cliënt heeft toegang;
  5. gebruik de SaaS-service op geen enkele manier, noch verzend, voer of bewaar geen gegevens, dat
   inbreuk maakt op enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) of is aanstootgevend, onjuist of misleidend.

Bevoegdheden

6. Zonder de toegangsvoorwaarden te beperken, heeft niemand anders dan een Toegestane Gebruiker toegang tot of gebruik van de SaaS-Service.

7. Een schending van een bepaling van de Overeenkomst door het personeel van de Klant wordt beschouwd als een schending van de Overeenkomst door de Klant.

8. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties, autorisaties en toestemmingen die vereist zijn voor hem en zijn personeel om de SaaS-Service te gebruiken, inclusief het gebruiken, opslaan en invoeren van Gegevens in, en verwerken en distribueren van Gegevens via de SaaS-service.

Data

Leveranciers toegang tot gegevens:

9. De klant erkent dat:

  1. de Leverancier kan toegang tot de Gegevens verlangen om zijn rechten uit te oefenen en uit te voeren
   verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
  2. voor zover dit noodzakelijk is, kan de Leverancier een lid of leden van zijn personeel machtigen om de Gegevens voor dit doel te openen.

Prijzen en betaling

Abonnement

10. De Services worden gekocht als abonnementen.

vergoedingen

11. Cliënt moet de vergoedingen aan leverancier betalen volgens de betalingsvoorwaarden.

12. De leverancier kan de vergoedingen eenmaal per jaar (maar niet het eerste jaar) verhogen met de procentuele wijziging in de Europese geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP) in de 12-maanden voorafgaand aan de laatste driemaandelijkse publicatie van die index uitgegeven vóór de datum van de merk op.

13. Door ten minste 90 dagen voorafgaand aan de Einddatum te informeren, kan de Leverancier de Vergoedingen na de Einddatum verhogen met meer dan de procentuele wijziging in de Europese geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP).

Facturering en betaling

14. Leverancier zal cliënt geldige belastingfacturen verstrekken.

15. De vergoedingen omvatten geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke beoordelingen door de overheid van welke aard dan ook, inclusief bijvoorbeeld belasting over de toegevoegde waarde, verkoop, gebruik of bronbelastingen, die door welke jurisdictie dan ook kunnen worden bepaald. Klant is verantwoordelijk voor de belastingbetaling op belastbare leveringen onder de Overeenkomst.

16. Leverancier zal Cliënt jaarlijks vooraf factureren.

Intellectueel eigendom

Eigendom

17. Recht op en alle intellectuele eigendomsrechten op de Services en alle onderliggende systemen is en blijft eigendom van de leverancier (en zijn licentiegevers). De Klant mag dat eigendom niet betwisten.

18. Het recht op en alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens (tussen partijen) blijven behouden
het eigendom van de klant. De Cliënt verleent de Leverancier een wereldwijde, niet-exclusieve,
licentie om de Gegevens te gebruiken, op te slaan, te kopiëren, beschikbaar te stellen en te communiceren voor enig doel in verband met de uitoefening van zijn rechten en de uitvoering van zijn verplichtingen in overeenstemming met de Overeenkomst.

Vertrouwelijkheid

Verplichting tot vertrouwelijkheid

19. Elke partij moet, tenzij zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij heeft:

  1. houd te allen tijde de vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk;
  2. adequate beveiligingsmaatregelen treffen en handhaven om die van de andere partij te beschermen
   Vertrouwelijke informatie van onbevoegde toegang of gebruik; en
  3. Vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken aan zijn personeel of professional
   adviseurs op basis van need to know-kennis en zorgen er in dat geval voor dat personeel of
   professionele adviseur aan wie zij de Vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaakt
   op de hoogte zijn van en voldoen aan de bepalingen van clausules 18a en 18b.

Toegestane openbaarmaking

20. De geheimhoudingsplicht in clausule 19 is niet van toepassing op openbaarmaking of gebruik van vertrouwelijke informatie:

  1. voor het uitvoeren van de Overeenkomst of het uitoefenen van de rechten van een partij onder de
   Overeenkomst;
  2. wettelijk verplicht;
  3. die openbaar beschikbaar is buiten de schuld van de ontvanger van de Vertrouwelijke informatie of zijn personeel;
  4. die rechtmatig door een partij bij de Overeenkomst is ontvangen van een derde zonder
   beperking en zonder schending van enige geheimhoudingsplicht.

Aansprakelijkheid

Beperking

21. De aansprakelijkheid van de leverancier voor enige directe of indirecte, punitieve, speciale, gevolgschade of voorbeeldschade of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Services of anderszins onder of in verband met deze Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de Services in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het optreden van de handeling of het nalaten die aanleiding geeft tot een dergelijke claim.

22. De Cliënt vrijwaart de Leverancier voor elke aansprakelijkheid, claim, procedure, kosten, uitgaven (inclusief de werkelijke juridische kosten die door de advocaten van de Leverancier in rekening worden gebracht) en verlies van welke aard dan ook die voortvloeit uit een feitelijke of vermeende claim door een derde dat gegevens inbreuk maken op de rechten van die derde partij (inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) of dat de gegevens aanstootgevend, onjuist of misleidend zijn.

Beëindiging

Duur

  1. Begint op de startdatum en eindigt op de einddatum; maar
  2. Het abonnement wordt automatisch verlengd voor extra periodes die gelijk zijn aan de aflopende abonnementstermijn, tenzij een van de partijen de andere kennisgeving van niet-verlenging minstens 30 dagen voor het einde van de relevante abonnementstermijn meldt.

Beëindigingsrechten

24. Elk van beide partijen kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen door een kennisgeving aan de andere partij als de
andere partij:

 1. inbreuk maakt op enige materiële bepaling van de Overeenkomst en de inbreuk is niet:
  1. verholpen binnen 30 dagen na ontvangst van een kennisgeving van de eerste partij
   eisen dat de inbreuk wordt hersteld; of
  2. kunnen worden verholpen;
 2. insolvent, geliquideerd of failliet wordt, heeft een beheerder, ontvanger,
  vereffenaar, statutaire zaakvoerder, aangestelde agent van hypotheekhouder of lastehouder, wordt onderworpen aan enige vorm van insolventie of externe administratie, of stopt om welke reden dan ook met zaken;
 3. is niet in staat om 30 dagen of
  meer vanwege overmacht.

Toegang opschorten

25. Zonder enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Leverancier beschikt te beperken, kan de Leverancier de toegang van de Cliënt tot de SaaS-Service beperken of opschorten wanneer de Cliënt (inclusief zijn personeel):

  1. ondermijnt of probeert de veiligheid of integriteit van de SaaS-service te ondermijnen of
   alle onderliggende systemen;
  2. gebruikt of probeert de SaaS-service te gebruiken:
   1. voor oneigenlijke doeleinden; of
   2. op een manier, anders dan voor normale operationele doeleinden, die de operationele prestaties van de SaaS-service aanzienlijk vermindert; of
   3. heeft anderszins de Overeenkomst wezenlijk geschonden.

Geschil

Diverse bepalingen

26. Deze Overeenkomst prevaleert boven alle andere overeenkomsten. Wijzigingen in deze Overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk door de partijen zijn overeengekomen.

27. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

28. Partijen zullen uitsluitend hun geschillen in verband met deze Overeenkomst voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam.

29. Voordat een gerechtelijke actie wordt ondernomen, moet een partij alle mogelijke inspanningen leveren om een ​​geschil onder of in verband met de Overeenkomst op te lossen door middel van onderhandelingen te goeder trouw.

Heeft u vragen over onze Servicevoorwaarden? Voel je vrij om contact met ons op te nemen.